Website powered by

Week 1 Character Design and Creation

Sheryl zentz zentz sheryl firstrex 1

First Read

Sheryl zentz zentz sheryl firstrex 2

First Read

Sheryl zentz zentz sheryl skellyblockout 1702

Torso Study

Sheryl zentz zentz sheryl week1 cdc o 1702

Character Block Out

Sheryl zentz zentz sheryl week1 cdc o 1702 zbrush

Character Block Out

Sheryl zentz zentz sheryl week1 cdc o 1702 zbrush2

Character Block Out

Sheryl zentz zentz sheryl week1 cdc o 1702 zbrush3

Character Block Out

Sheryl zentz zentz sheryl week1 cdc o 1702 zbrush4

Character Block Out

Sheryl zentz zentz sheryl week1 cdc o 1702 zbrush5

Character Block Out

Sheryl zentz zentz sheryl week1 cdc o 1702 zbrush6

Character Block Out

Sheryl zentz zentz sheryl week1 cdc o 1702 zbrush7

Character Block Out